Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Κάθετα αντίθετοι ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF με τους κλειστούς προϋπολογισμούς

Κάθετα αντίθετοι ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF με τους κλειστούς προϋπολογισμούς

Την απόλυτη αντίθεσή τους στους κλειστούς προϋπολογισμούς εξέφρασαν με μια από κοινού επιστολή προς την Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης, οι ΣΦΕΕ, ΠΕΦ και PIF. Συγκεκριμένα, η επιστολή αναφέρει τα ακόλουθα:

«Εκφράζουµε την πλήρη αντίθεση µας στην εφαρµογή κλειστών προϋπολογισµών για τους κάτωθι λόγους: 

Επί της αρχής:

  • Οποιαδήποτε κατάτµηση του υπάρχοντος κλειστού προϋπολογισµού δεν αποτελεί µέτρο µείωσης του clawback, αλλά αναδιανοµής του, µε αδιαφανή µάλιστα τρόπο, και θα οδηγήσει σε ακρότητες. Πιο συγκεκριµένα, η σηµαντική αύξηση του clawback σε ορισµένες κατηγορίες, θα έχει ως αποτέλεσµα την απόσυρση φαρµάκων µε αρνητικές επιπτώσεις στην πρόσβαση των ασθενών. Πολλώ δε µάλλον, όταν ξεκινάµε αυτή τη στιγµή από µέσο clawback 20%, το οποίο έχει µεγάλες πιθανότητες να γίνει 25% εντός του 2018 (µε βάση τις τρέχουσες τάσεις).
  • Η επιβολή κλειστού προϋπολογισµού σε καµία περίπτωση δεν σχετίζεται µε τη συγκράτηση ή τον εξορθολογισµό της δαπάνης, ενώ η κατάτµησή του µε τον οποιοδήποτε τρόπο δεν συµβάλλει στη δικαιότερη κατανοµή του clawback. Η οριοθέτηση κλειστών προϋπολογισµών δεν θα έχει καµία απολύτως επίδραση στις συνταγογραφικές συνήθειες/νοοτροπίες και δεν αντιµετωπίζει το θέµα της ζήτησης.
  • Η κατάτµηση του υπάρχοντος ανεπαρκούς κλειστού προϋπολογισµού σε επιµέρους προϋπολογισµούς δεν συναντάται σε καµία χώρα της Ευρώπης και δεν τεκµηριώνεται εν απουσία επιστηµονικού πλαισίου καταγραφής των αναγκών του πληθυσµού.
  • Οι πολιτικές πρέπει να προσανατολίζονται στο πώς θα εξαλείψουν το clawback ή θα το µειώσουν, και όχι στο πώς θα το ανακατανείµουν. 

Επί της προτεινόµενης µεθοδολογίας:

  • Οι κλειστοί προϋπολογισµοί σε επίπεδο ATC4 δεν εφαρµόζονται σε καµία χώρα της Ευρώπης, πιθανώς και του κόσµου.
  • Η σύγκριση µε άλλες χώρες είναι τελείως άστοχη, διότι, µεταξύ άλλων, έχουν εντελώς διαφορετικά δοµηµένο σύστηµα υγείας, διαφορετικό επιδηµιολογικό προφίλ, διαφορετικές συνταγογραφικές συνήθειες ή θεραπευτικές τάσεις.
  • Η παρέµβαση στα ATC4, βάσει ∆ανίας και Νορβηγίας, είναι παντελώς υποκειµενική, αυθαίρετη και δεν έχει καµία τεκµηρίωση.
  • ∆εν λαµβάνεται υπόψη το σύνολο µιας νόσου, δεδοµένου ότι σε πολλά νοσήµατα χρησιµοποιούνται περισσότερα του ενός ATC4. Αντίθετα, σε αρκετές άλλες περιπτώσεις, χρησιµοποιείται το ίδιο ATC4 σε πολλές νόσους.
  • Σύµφωνα µε τον ΠΟΥ, ο σκοπός της ATC κατηγοριοποίησης είναι η ενδεικτική χρήση φαρµάκων σε DDD, µε σκοπό την ορθολογική κατανάλωση, ενώ η υιοθέτηση της ATC κατηγοριοποίησης για οποιανδήποτε άλλο λόγο είναι εσφαλµένη (https://www.whocc.no/use_of_atc_ddd/).

Καλούµε τους αρµόδιους φορείς σε επαναπροσδιορισµό της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης στη βάση των πραγµατικών αναγκών του πληθυσµού, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής χρηµατοδότηση και, ως εκ τούτου, η πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών στα φάρµακα, ο εξορθολογισµός του δηµόσιου συστήµατος Υγείας, αλλά και η βιωσιµότητα του φαρµακευτικού κλάδου. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εφαρµογή µέτρων, όπως η ανάπτυξη Μητρώου Ασθενειών, η πλήρης εφαρµογή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και η παραµετροποίηση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, και η πιο γενικευµένη δραστηριοποίηση της Επιτροπής ∆ιαπραγµάτευσης.

Ολύμπιος Παπαδημητρίου (ΣΦΕΕ),  Θεόδωρος Τρύφων (ΠΕΦ),  Μάκης Παπαταξιάρχης (PIF)

Check Also

Μελέτη της ΠΕΦ για την ανάπτυξη ενός Μηχανισμού Ανοικτών Δεδομένων Φαρμάκου και Υγείας στην Ελλάδα

Στο πλαίσιο των εργασιών του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας …