Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες στο Υπουργείο Υγείας – Τι αναλαμβάνουν Υπουργός, Αναπληρώτρια και Υφυπουργοί

Εκδόθηκε το ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες στο Υπουργείο Υγείας – Τι αναλαμβάνουν Υπουργός, Αναπληρώτρια και Υφυπουργοί

Εκδόθηκε σήμερα το ΦΕΚ, το οποίο προβλέπει τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει κάθε μέλος της νέας ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσιάζεται ως αναβαθμισμένος προϊστάμενος όλων, με τον ίδιο, μάλιστα, να συνυπογράφει το ΦΕΚ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά, καθώς μέχρι σήμερα η μόνη υπογραφή που εμφανιζόταν σε αντίστοιχες περιπτώσεις ήταν εκείνη του πρωθυπουργού. Σημειολογικά το γεγονός αυτό έχει την αξία του, καθώς υποδηλώνει ότι ο κ. Χρυσοχοΐδης θα έχει τον απόλυτο έλεγχο όλων όσων θα συμβαίνουν στο Υπουργείο Υγείας, με τους Υφυπουργούς να έχουν τον έλεγχο των Γενικών Γραμματειών.

Αναλυτικά οι αρμοδιότητες

Σύμφωνα με το άρθρο 1, στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη ανατίθενται:

α) η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή, πλην της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, του άρθρου 23 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής, και

β) η εποπτεία και η ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας και των λοιπών νομικών προσώπων αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων της περ. ”

Στον Υφυπουργό Μάριο Θεμιστοκλέους ανατίθενται:

α) Η άσκηση των αρμοδιοτήτων:

αα) της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των οργανικών μονάδων και των συλλογικών οργάνων που υπάγονται σε αυτή, πλην της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, του άρθρου 17 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας,

αβ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης, εξαιρουμένου του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης Κεντρικής Υπηρεσίας του άρθρου 9 του π.δ. 121/2017,

αγ) του Τμήματος Σύστασης και Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Τεχνικής Υποστήριξης του άρθρου 6 του π.δ. 121/2017,

αδ) του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋ­πολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του άρθρου 12 του π.δ. 121/2017,

β) η εποπτεία και η ρύθμιση οργανωτικών θεμάτων των νομικών προσώπων αρμοδιότητας των οργανικών μονάδων της υποπερ. (αα) της περ. (α),

Οι αρμοδιότητες των υποπερ. (αβ), (αγ) και (αδ) της περ. (α) ασκούνται από τον Υπουργό Υγείας για τους φορείς και τα νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτόν.

Η αρμοδιότητα της περ. (β) μπορεί να ασκείται και από τον Υπουργό.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς,

ζ) ο διορισμός, η απόσπαση, η μετάταξη και η τοποθέτηση του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού των υπαγόμενων στο άρθρο 1 υπηρεσιών και φορέων, καθώς και των εποπτευόμενων από τη Γενική Γραμματεία Υπηρεσιών Υγείας, πλην της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, υπό την επιφύλαξη των άρθρων 37 και 109 του ν. 4622/2019,

η) η επιλογή και ο διορισμός των διοικήσεων των νοσοκομείων, των Υγειονομικών Περιφερειών και των εποπτευόμενων φορέων του άρθρου 1 και

θ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Το Υπουργείο Υγείας αναζητά νέους Γενικούς Γραμματείς

Οι αρμοδιότητες των περ. (α), (ε) και (στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Υγείας. Η αρμοδιότητα της περ. (η) ασκείται από κοινού με τον Υπουργό.”

Στον Υφυπουργό Δημήτρη Βαρτζόπουλο ανατίθεται ο έλεγχος:

α) της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας, του άρθρου 17 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Υπηρεσιών Υγείας της Γενικής Γραμματείας Υπηρεσιών Υγείας και

β) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, του άρθρου 23 του π.δ. 121/2017, της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 2

Στις κατά το άρθρο 1 αρμοδιότητες περιλαμβάνονται:

α) οι κοινοβουλευτικές αρμοδιότητες,

β) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων,

γ) η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα,

δ) η πρόταση για την έκδοση ατομικών και κανονιστικών διαταγμάτων και η έκδοση πράξεων ατομικού και κανονιστικού χαρακτήρα, από κοινού με Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς, Υφυπουργούς και άλλα συναρμόδια όργανα,

ε) η υποβολή ερωτημάτων προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους,

στ) η εκπροσώπηση του Υπουργείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους διεθνείς οργανισμούς και

ζ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η απόσπαση και η λύση της υπαλληλικής σχέσης των μελών του Ιδιαίτερου Γραφείου του, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ιδιαίτερου Γραφείου του.

Οι αρμοδιότητες των περ. (α), (ε) και στ) μπορούν να ασκούνται και από τον Υπουργό Yγείας.

Άρθρο 3

Από τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στον Υφυπουργό εξαιρούνται και παραμένουν στον Υπουργό:

α) η νομοθετική πρωτοβουλία,

β) η αποδοχή γνωμοδοτήσεων και πρακτικών του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και

γ) ο διορισμός, η πρόσληψη, η τοποθέτηση και γενικότερα κάθε θέμα σχετικό με την υπηρεσιακή κατάσταση και τις υπηρεσιακές μεταβολές του κάθε φύσης και σχέσης εργασίας προσωπικού, με την επιφύλαξη της περ. ζ) του άρθρου 2.

Check Also

Θετική η απάντηση της Πολιτείας για τη σύναψη Συλλογικής Σύμβασης μεταξύ ΠΙΣ και ΕΟΠΥΥ

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, μέσω της Επιτροπής για το Clawback που δημιούργησε, έδωσε δυνατότητα στους …