Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / IΣΑ: Οι απασχολούμενοι ιατροί να απαιτήσουν εργοδοτικές εισφορές από ιδιωτικές κλινικές και ΝΠΔΔ για τις αμοιβές τους!

IΣΑ: Οι απασχολούμενοι ιατροί να απαιτήσουν εργοδοτικές εισφορές από ιδιωτικές κλινικές και ΝΠΔΔ για τις αμοιβές τους!

Με ανακοίνωσή του, ο ΙΣΑ τονίζει ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 982/1979, τα νομικά πρόσωπα που απασχολούν υγειονομικούς, καθώς και οι επιχειρήσεις και τα νομικά πρόσωπα που με νόμο εξομοιώνονται με το δημόσιο, υποχρεούνται σε καταβολή εργοδοτικής εισφοράς, υπολογιζομένη επί των αποδοχών. Στις αποδοχές υπολογίζεται και κάθε ποσό που καταβάλλεται από τον εργοδότη προς τον υγειονομικό ασχέτως εξαρτημένης η μη σχέσης και ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής του κατά χρονική μονάδα η κατ’ επίσκεψη ή σε ποσοστό ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή.

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ανωτέρω ρύθμιση εξακολουθεί να ισχύει και μετά την εφαρμογή των σχετικών με τις ασφαλιστικές εισφορές διατάξεων του Ν.4387/2016. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι «σε περίπτωση υγειονομικών που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, προκύπτει η υποχρέωση επιμερισμού της ασφαλιστικής εισφοράς μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλομένου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Ν.4387/2016 και ανεξαρτήτως του αριθμού των αντισυμβαλλόμενων ή της παράλληλα άσκησης και άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας».

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΣΑ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, ενημερώνει τους Ιατρούς που αμείβονται από Ιδιωτικές Κλινικές ή ΝΠΔΔ με προσωπικό τους τιμολόγιο ότι οφείλουν να απαιτήσουν από τις Ιδιωτικές Κλινικές και τα ΝΠΔΔ την καταβολή εργοδοτικών εισφορών για τις αμοιβές που λαμβάνουν από αυτά και να αρνηθούν την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ως ελεύθεροι επαγγελματίες, αφού οι αμοιβές αυτές δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016, αλλά στις διατάξεις του άρθρου 38 του ιδίου νόμου.

Check Also

ΙΣΑ: Οι οδηγίες για την πρόληψη και προστασία από τον SARS-CoV-2 στα σχολεία

Οδηγίες πρόληψης και προστασίας από τον κορονοϊό για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς στα σχολεία …