Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Πώς θα εισπράττει ο ΕΟΦ το τέλος για τα καλλυντικά

Πώς θα εισπράττει ο ΕΟΦ το τέλος για τα καλλυντικά

Με σχετικό έγγραφό του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, δίνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 88 του ν. 4600/2019 σχετικά με την θέσπιση Τέλους καλλυντικών. Συγκεκριμένα αναφέρει:

1. Από την 1/1/2019 καταργείται η εισφορά 1% επί των καθαρών χονδρικών πωλήσεων των καλλυντικών που προβλέπονταν με τον ν.1316/1983 και αντικαθίσταται από Τέλος καλλυντικών.

2. Το τέλος καλλυντικών επιβάλλεται στις ετήσιες καθαρές χονδρικές πωλήσεις και αν υπάρχουν και λιανικές με αναγωγή αυτών σε χονδρικές και καταβάλλεται από τους υπόχρεους παραγωγούς, αντιπροσώπους ή εισαγωγείς των προϊόντων αυτών για τις πωλήσεις τους εντός της χώρας.

3. Το τέλος καλλυντικών υπολογίζεται με βάση την κλίμακα:
α) έως 100.000 ευρώ, συντελεστής 0,75%
β) από 100.001 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ συντελ. 1%
γ) για ποσό άνω των 5.000.001 ευρώ συντελ. 1,25%

4. Η πληρωμή του τέλους γίνεται ηλεκτρονικά με eparavolo και θα γίνεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους για τις πωλήσεις του προηγουμένου έτους, δηλ. για τις πωλήσεις του 2019 το τέλος θα πληρωθεί μέχρι την 31η Ιανουαρίου του 2020. Οποιαδήποτε καθυστέρηση πέραν της παραπάνω προθεσμίας, υπόκειται σε πρόστιμα και τόκους υπερημερίας όπως προβλέπονται στον ν.1316/83 αρθρ 11. Είναι αυτονόητο, ότι πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι την ανάρτηση της παρούσας θα συμψηφιστούν κατά την εκκαθάριση και υποβολή της οριστικής δήλωσης.

5. Οι ετήσιες πωλήσεις και το αναλογούν τέλος δηλώνονται με δήλωση του υπόχρεου, υπογεγραμμένη αρμοδίως (σχετικό υπόδειγμα στο site eof.gr, επιλογές «καλλυντικά», «δικαιολογητικά/έντυπα», «Τέλος καλλυντικών») η οποία μαζί με το eparavolo και το αποδεικτικό πληρωμής του παραβόλου υποβάλλονται εντός δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση οικονομικού του ΕΟΦ για την ολοκλήρωση της πληρωμής. Επισημαίνεται ότι η μη αποστολή των παραστατικών στον ΕΟΦ καθιστά την πληρωμή μη ως μη γινόμενη, επιφέρουσα πρόστιμα και τόκους υπερημερίας σε ενδεχόμενο επιτόπιο έλεγχο.

6. Παράδειγμα υπολογισμού του Τέλους καλλυντικών.              

Έστω υποκείμενες πωλήσεις (ως ανωτέρω ) 6.300.000 ευρώ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ

100.000 ΕΥΡΩ Χ 0,75%= 750 ευρώ

5.000.000 – 100.000= 4.900.000 Χ 1%= 49.000 ευρώ

6.300.000 – 5.000.000= 1.300.000 Χ 1,25%= 16.250 ευρώ

Τέλος καλλυντικών : 750+49.000+16.250 = 66.000 ευρώ

Πλέον 2,4% χ/μο και ΟΓΑ χ/μου Χ 66.000 = 1.584 ευρώ

Σύνολο 67.584 ευρώ 

Αυτό θα είναι και το ποσόν του e-paravolo.

Check Also

ΕΟΦ: Ξεκίνησε η διαδικασία τιμολόγησης νέων φαρμάκων

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων στο πλαίσιο της διαδικασίας τιμολόγησης νέων συνταγογραφούμενων προϊόντων, καλεί όλες τις …