Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ασφαλιστικά Ταμεία / Προσλήψεις φαρμακοποιών για ένα χρόνο από τον ΕΟΠΥΥ

Προσλήψεις φαρμακοποιών για ένα χρόνο από τον ΕΟΠΥΥ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συνεργασίας για ένα χρόνο με 30 φαρμακοποιούς και 12 βοηθούς φαρμακοποιών δημοσιοποίησε ο ΕΟΠΥΥ. Οι προσληφθέντες θα εργάζονται υπό το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Τα απαιτούμενα κύρια προσόντα των φαρμακοποιών είναι:

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φαρμακευτικής ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φαρμακοποιού ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες

προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Φαρμακοποιού.

Τα απαιτούμενα κύρια προσόντα των βοηθών φαρμακοποιών είναι:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια

διοικητική αρχή ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού φαρμακείου.

β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωσης.

Τα γενικά απαιτούμενα προσόντα:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.
  2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ομιλούν και γράφουν την ελληνική γλώσσα.
  3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  4. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ.
  5. Να έχουν καλή γνώση ξένης γλώσσας.
  6. Να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε άλλη ποινή, να μην είναι υπόδικοι και να μην έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε. Να μην έχουν, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα.
  7. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
  8. Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στη Δ.Ο.Υ ως επιτηδευματίες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το σχετικό έντυπο αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Αποστόλου Παύλου 12, Τ.Κ 151 23 Μαρούσι.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς, το εμπρόθεσμο των αιτήσεων θα κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής. Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για μία μόνο θέση.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 10 ημέρες και ορίζεται από 02/01/2018 έως και 11/01/2018.

Check Also

«Πραξικοπηματική προικοδότηση» ιδιωτικών ΚΑΑ από το Υπουργείο καταγγέλλουν οι εργοθεραπευτές

Τεράστιο σκάνδαλο για την κυβέρνηση αποτελεί η πραξικοπηματική προικοδότηση των ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης Αναπήρων – …