Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Κύρωση της δωρεάς 400 εκατ. ευρώ του ΙΣΝ και ίδρυση του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. από το «Υγείας»

Κύρωση της δωρεάς 400 εκατ. ευρώ του ΙΣΝ και ίδρυση του ΟΔΙΠΥ Α.Ε. από το «Υγείας»

Κατά το Υπουργικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 30 Ιουνίου, παρουσιάστηκαν οι νομοθετικές πρωτοβουλίες του εκάστοτε Υπουργείου από τους αρμόδιους Υπουργούς της κυβέρνησης. Για λογαριασμό τού «Υγείας», ο Βασίλης Κικίλιας παρουσίασε τις παρακάτω πρωτοβουλίες:

α) Κύρωση των από 23.6.2020 Επιμέρους Συμβάσεων Δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Σ. Νιάρχος ύψους 400 εκατ. ευρώ περίπου, για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι η δωρεά δεν καταλαμβάνει μόνο τη λειτουργία εκατόν πενήντα πέντε (155) κλινών Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και δέκα εννέα (19) κλινών Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) σε δεκαπέντε (15) δημόσια νοσοκομεία, αλλά και τη χρηματοδότηση πενταετούς εκπαιδευτικού προγράμματος στελεχών Εντατικής Θεραπείας (ιατρών-νοσηλευτών).

β) Ίδρυση του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.

Συστήνεται η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Οργανισμός Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία Α.Ε.», (ΟΔΙΠΥ Α.Ε.). με σκοπό να αξιολογεί τις Μονάδες Υγείας και να εξασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση των ασθενών, να αναπτύσσει διαδικασίες και πρότυπα ποιότητας, δείκτες αξιολόγησης, πρότυπα προγράμματα ιατρικής φροντίδας, και να διαμορφώνει προγράμματα εκπαίδευσης και συμμόρφωσης προς τα πρότυπα.

Ως κριτήρια αξιολόγησης ορίζονται η ασφάλεια των ασθενών, η αποτελεσματικότητα, η ανταποκρισιμότητα-ασθενοκεντρική προσέγγιση, η προσβασιμότητα, η χρηστή Διοίκηση και η διαχείριση πόρων για την ποιότητα, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα του οργανισμού. Προβλέπεται, επίσης, συνεργασία με το Ίδρυμα Νιάρχος για την υλοποίηση δωρεάς διασφάλισης της ποιότητας και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. Το Έργο ποιότητας και ελέγχου των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων θα υλοποιηθεί με αποκλειστική χρηματοδότηση του Ιδρύματος.

Προβλέπεται η στελέχωση του ΟΔΙΠΥ από ειδικευμένο επιστημονικό και λοιπό προσωπικό με σύμβαση ορισμένου ή και αορίστου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, με δυνατότητα πλήρους ή και μερικής απασχόλησης. Προβλέπεται περαιτέρω η πλήρωση θέσεων με απόσπαση ή μετάταξη προσωπικού.

Check Also

Ενισχύεται το ΕΣΥ: Προκήρυξη 81 θέσεων για μόνιμους γιατρούς

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. με ιατρικό προσωπικό, ιδιαίτερα δε αυτών που …