Αρχική / Τελευταίες Εξελίξεις / Ιδιωτικός Τομέας / Αντίδραση ΠΣΦ στην πρόθεση του ΤΕΦΑΑ Αθηνών να δημιουργήσει Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Αντίδραση ΠΣΦ στην πρόθεση του ΤΕΦΑΑ Αθηνών να δημιουργήσει Τμήμα Φυσικοθεραπείας

Πρόσφατα έγινε γνωστή η πρόθεση (πρόταση) της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αθηνών να προτείνει στον Υπουργό Παιδείας την ίδρυση νέων τμημάτων, μεταξύ των οποίων και Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Σύμφωνα με τον κοσμήτορα της Σχολής, προτείνεται η ίδρυση νέου Τμήματος Φυσικοθεραπείας και η αλλαγή του ονόματος της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού σε «Κινησιολογίας», με δύο πλέον τμήματα (1. Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, 2. Φυσικοθεραπείας).

Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ) θέτει τα παρακάτω ερωτήματα:

“• Ποια η λογική της δημιουργίας ενός πέμπτου Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη χώρα και δεύτερου τμήματος στην περιφέρεια της Αττικής;
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 4485/2017: «Απαραίτητη ανάγκη είναι η δημιουργία νέων επιστημονικών πεδίων που κρίνονται απαραίτητα για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας και δεν καλύπτονται με επάρκεια από τα Α.Ε.Ι. που λειτουργούν ήδη. Και συνάδει με τις οικονομικές και κοινωνικές αναπτυξιακές ανάγκες μιας συγκεκριμένης περιφέρειας».
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν από το μητρώο του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών, το 30% των φυσικοθεραπευτών της χώρας είναι άνεργοι.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ετήσιου Βαρομέτρου του ΠΣΦ, το 28,3% των Φυσικοθεραπευτών θεωρεί πολύ πιθανό και αρκετά πιθανό να αναζητήσει εργασία στο εξωτερικό.
Είναι δεδομένο βάσει στοιχείων, δηλαδή, ότι δεν απαιτείται η δημιουργία ενός πέμπτου Τμήματος Φυσικοθεραπείας στη χώρα και ενός δεύτερου στην περιφέρεια Αττικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αφού από το νέο ακαδημαϊκό έτος θα λειτουργήσει Τμήμα Φυσικοθεραπείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Θα ήταν ορθότερο και επιβεβλημένο να χρηματοδοτηθούν τα τέσσερα εν λειτουργία τμήματα Φυσικοθεραπείας της χώρας, ούτως ώστε να στελεχωθούν και να προσφέρουν ακόμη υψηλότερου επιπέδου γνώσεις στους φοιτητές.
Οι ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και του Συστήματος Υγείας καλύπτονται πλήρως από τους αποφοίτους των τεσσάρων Τμημάτων Φυσικοθεραπείας της χώρας και η ίδρυση ενός πέμπτου τμήματος θα αυξήσει απλά την ανάγκη για μετανάστευση των αποφοίτων.

• Ποια είναι η συγγένεια των επιστημονικών κλάδων ενός τμήματος που χορηγεί πτυχίο φυσικοθεραπευτή (επάγγελμα Υγείας), με ένα τμήμα που χορηγεί πτυχίο στην Επιστήμη της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού (επάγγελμα που στελεχώνει την εκπαίδευση);
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 4485/2017: «Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μία ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγιση, τη μεταξύ τους επικοινωνία και τον αναγκαίο, για τη διδασκαλία και την έρευνα, συντονισμό τους. Η Σχολή εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία των Τμημάτων, σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών τους».
Σύμφωνα με τον Νόμο 4521/2018 που προβλέπει την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, το Τμήμα Φυσικοθεραπείας εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας.
Τα υπόλοιπα τρία τμήματα Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της χώρας επίσης εντάσσονται στις σχολές επαγγελμάτων Υγείας.
Το επάγγελμα του Φυσικοθεραπευτή είναι Νομοθετικώς Ρυθμιζόμενο Επάγγελμα Υγείας.
Ίσως η ερμηνεία της εν λόγω πρότασης να είναι η προσπάθεια μιας μονοτμηματικής Σχολής (Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις του Νόμου 4485/2017, προκειμένου να διατηρηθεί σαν σχολή, καθώς σύμφωνα με το Νόμο (άρθρο 9 παρ. 2): «Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Δεν είναι δυνατή η ύπαρξη Σχολής με λιγότερα από δύο (2) Τμήματα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου η αναγκαιότητα σύστασης Σχολής με ένα (1) Τμήμα αιτιολογείται ειδικά από τη Σύγκλητο».”

Ο ΠΣΦ δηλώνει την κάθετη αντίθεσή του “σε τέτοιου είδους μεθοδεύσεις που δεν έχουν σκοπό την ίδρυση αναγκαίων για την ελληνική κοινωνία ακαδημαϊκών τμημάτων στα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αλλά εξυπηρετούν άλλες ακαδημαϊκές σκοπιμότητες. Θεωρούμε ότι οι λογικές του ‘κάθε Πόλη και Πανεπιστήμιο’ ή ‘κάθε χωριό και στάδιο’ έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί”, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωσή του.
Μια ανακοίνωση, η οποία συντάχθηκε βάσει τού ότι, ως ΝΠΔΔ κατά τις προβλέψεις του Νόμου 3599/2007 (ΦΕΚ Α΄ 176), ο ΠΣΦ έχει την υποχρέωση σύμφωνα με το άρθρο 2 «να εισηγείται σε θέματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο φυσικοθεραπευτικό κλάδο» και να εκφράζει την άποψή του.

Check Also

Απεργούν οι φυσικοθεραπευτές του ΕΣΥ στις 16 και 17 Ιανουαρίου

Σε διήμερη απεργία στις 16 και 17 Ιανουαρίου προβαίνουν οι φυσικοθεραπευτές του Δημόσιου Τομέα, διεκδικώντας …